Общи условия за ползване и покупко-продажба на стоки през сайт за електронна търговия

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1

Настоящите условия за ползване са предназначени за регулиране на отношенията между еднолично дружество с ограничена отговорност “М Експрес Логистик ” наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, на електронния магазин www.armadabg.eu, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.
Настоящите условия за ползване се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани потребители. Представляват правно споразумение, което има обвързваща задължителна сила между Потребителите и Доставчика, и което се урежда от действащото законодателство в Република България.

Използването на уебсайта ще се счита за съгласие на Потребителя с настоящите Условия за ползване.

Взаимоотношенията между страните се регулират изключително и само от тези условия за ползване, от Политиката за лични данни и други писмени условия, създадени и публикувани от Доставчика в уебсайта, които са неразделна част от Общите условия.
Настоящите условия за ползване са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП). Закона за електронната търговия (ЗЕТ), както и с другите нормативни актове, действащи в Република България.
В случай, че не сте съгласни с Условията за ползване, моля не използвайте електронния магазин за извършване на покупки. Тези условия за ползване могат да бъдат периодично актуализирани или променяни. Молим, преди всяка покупка да прочитате внимателно актуалната им редакция.

II. ДЕФИНИЦИИ

Клиент

Всяко пълнолетно (навършило 18 г.) и дееспособно физическо лице, както и всяко непълнолетно лице (на възраст между 14 и 17 г.), предварително получило съгласие от свой родител или друг законен представител. Юридическо лице, или друго правно образувание, независимо дали е регистрирано в сайта като потребител или не, което използва уебсайта на Доставчика по какъвто и да е начин, включително но не само като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.

Малолетни физически лица

Ненавършили 14 години, непълнолетни физически лица (ненавършили 18 години) без получено предварително съгласие от свой родител или друг законен представител, както и пълнолетни физически лица, навършили 18 години, но без необходимата степен на дееспособност, нямат право да използват онлайн – магазина за сключване на договори за покупка на стоки.
С извършването на поръчка от сайта Потребителят декларира, че е пълнолетен (навършил 18 години) и че притежава съответната степен на дееспособност, за да сключва сделки, респективно – че е непълнолетен и е получил предварително съгласие, от страна на свой родител или друг законен представител, да сключи съответната сделка.
Уебсайт/Сайт
Виртуална платформа за продажба на стоки, разположена на домейните armadabg.eu.

Потребителски профил

Раздел от сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Потребителя да изпрати Поръчката и който съдържа информация относно Потребителя.

Поръчка

Електронен документ, представляващ комуникационна форма между Доставчика и Потребителя, чрез който Потребителят заявява на Доставчика, през сайта, намерението си за купуване на стоки от сайта.

Стоки и Услуги

Всеки предмет на договора за покупко-продажба от сайта.

Договор/ Договор за продажба от разстояние

Представлява сключеният от разстояние договор между Доставчика и Потребителя за покупко-продажба на стоки от сайта, неразделна част от който са настоящите условия за ползване на сайта. Това е всеки договор, сключен въз основа на предложение от страна на Доставчика до Потребителя като част от система за продажба на стоки, при която от датата на отправяне на предложението до сключването на договора, страните не са във физически контакт помежду си.

Бюлетин

Средство за периодично информиране за предлаганите от Доставчика новости, намаления и промоции, изпращан по електронен път чрез електронна поща, без то да ангажира или обуславя отговорността на Доставчика относно съдържащата се в него информация.

Възстановяване на сума

Действието от страна на Доставчика по възстановяване на сума на Потребителя в резултат на разваляне или неосъществяване на договор за покупко-продажба от сайта.

Спецификации

Всички характеристики и/или описания на стоките, така както са посочени в описанието им, което се предоставя от производителя.

Cookies („бисквитки“)

Това са текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която използва и записва и други.

Злоумишлени действия

Действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, spam, junk mail), препълване на каналите (flood). Получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж. Повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи. Извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

Случайно събитие

Непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.

ІІI. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите.
Наименование на Доставчика: „М Експрес Логистик“ ЕООД
Седалище и адрес на управление: Гр. София; район Тридица; ул.“Майор Първан Тошев” № 8, 1000, България
ЕИК/ПИК 201149853
Данни за кореспонденция:
E-mail: office@armadabg.eu
тел: +359883216669
Надзорни органи:
Комисия за защита на личните данни
гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: +359 2 91 53 518,
Email: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
Комисия за защита на потребителите
гр. София, пл. „Петко Р. Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: +359 2 933 0565,
гореща линия: 0700 111 22
Email: info@kzp.bg
Уеб сайт: www.kzp.bg

IV. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 3

ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на адрес в интернет www.armadabg.eu, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:
Да извършат регистрация и създаване на профил;
Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане;
Да получават информация за нови стоки, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
Да преглеждат стоките, техните спецификации, цени и условия за доставка.

 Чл. 4

Доставчикът публикува на адреса на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН следната информация:
Описание на основните спецификации и изображение на всяка стока, съгласно посочената от производителя информация;
Продажната цена, с включен ДДС, както и тарифа за стойността на пощенските, куриерските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка;
Информация за начините и условията за плащане, доставка и изпълнение на договора;
Правото на Потребителя на отказ от договора и условията , срокът и начинът за упражняването на това право, както и условията, при които стоката може да бъде върната, с изключение на случаите по Закона за защита на потребителите;
Периода, за който направеното предложение и цена остават в сила;
Минималната продължителност на договора – при договори за постоянна или периодична доставка на стоки или услуги;
Всякаква друга информация, която Доставчикът е длъжен, съгласно българското законодателство, да предостави своевременно на Потребителя преди закупуването на стоката от Потребителя.

 Чл. 5

(1) По силата на сключения с Потребителя договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Потребителя на определените от него чрез сайта стоки.
(2) Клиентите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите условия за ползване. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.
(3) Доставчикът доставя заявените от Клиентите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на онлайн-магазина и съгласно настоящите условия за ползване.
(4) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.
(5) ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН не начислява никакви разходи за използване на средство за комуникация за сключване на договора за продажба от разстояние.

 V. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 6.

(1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Потребителят може да попълни електронната регистрационна форма, намираща се на интернет адреса на онлайн-магазина.
(2) При използване на сайта Потребителят декларира, че е запознат с настоящите условия за ползване, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(3) Регистрацията в сайта е по желание на Потребителя. Не се изисква задължителна регистрация, за да се пазарува от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.
(4) Потребителят по всяко време може да даде съгласие да получава информационен Бюлетин, както и да получава рекламни съобщения и информация за промоции чрез имейл, sms и по всякакъв електронен път. В случай че Потребителят не желае да получава рекламен Бюлетин или известия по електронен път, може да се откаже във всеки един момент и да информира Доставчика, като изпрати имейл на електронна поща office@armadabg.eu с тема Unsubscribe
(5) При пазаруване от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна.
(6) В случай че Потребителят предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в срока по предходната алинея, Доставчикът има право да прекрати договора, като спре незабавно и без предизвестие поддържането и достъпа на Потребителя до профила му.
(7) Непосредствено преди предоставянето на своите данни, Потребителят следва да се запознае с Политика за защита на личните данни, поместена в сайта в раздел Лични данни и следва изрично да даде своето съгласие личните му данни да се обработват при записаните в нея условия.
(8) Потребителят може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма.
(9) При регистрация на сайта, Доставчикът потвърждава извършената от Потребителя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Потребителя електронен адрес.
(10) В случай че за регистрация на Потребителя се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Потребителя в съответната социална или друга мрежа.

Чл. 7.

(1) Всички посочени на сайта цени са с включен данък върху добавената стойност.
(2) Плащанията могат да бъдат извършвани в български лева
(3) Указаните цени са за съответния брой и не включват разходите за доставка.

Чл. 8.

Клиентските отстъпки не са валидни за продукти в промоция или с намалени цени.

Чл. 9.

(1) Заявената за покупка стока се доставя с подходящи съобразно вида й опаковка и транспорт на посочения от Потребителя адрес за доставка.
(2) Стоката се предава на адреса за доставка на Потребителя или на трето лице – представител на Потребителя, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Потребителя. При предаване на стоката Потребителят или третото лице – представител на Потребителя, подписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката.
(3) При наличие на проблем относно закупен продукт, може да се свържете с наш Представител на телефон: +359 883 21 6669  или на следния имейл: office@armadabg.eu. При констатация на дефектен продукт, ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН се ангажира той да бъде подменен с нов като транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на МАГАЗИНА. Рекламации за повредена по време на транспорта стока, се разглеждат само въз основа на протокол за рекламация, изготвен в присъствието на куриера.
(4) При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, същата се счита за невалидна и за Доставчика не възниква задължение за нейното изпълнение.
(5) В случай че Потребителят не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

 VI. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ

Чл. 10.

(1) Покупко-продажбата може да се извърши на български език.
(2) Поръчки на стока/стоки може да се правят от територията на Република България
(3) Потребителят закупува стока, предлагана от Доставчика, на електронния адрес на магазина.
(4) Доставчикът се задължава да информира Потребителя за всички подробности, нередности, неналична стока и т.н. по електронен път или чрез телефонно обаждане на предоставения от Потребителя телефон за контакт.
(5) Покупко-продажбата се счита за извършена в момента, в който Потребителят премине през всички стъпки на пазаруването от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(6) Доставчикът доставя стоките на посочения от Потребителя адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Потребителя данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 11.

(1) Потребителите могат да направят Поръчка на стока/стоки от сайта, като се регистрират в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и създадат свой профил.
(2) Доставчикът дава възможност да се направи Поръчка на стока/стоки и без извършването на регистрация. Предоставената възможност на Потребителя за регистрация в сайта и създаване на профил е само по желание на Потребителя.
(3) Потребителите извършват покупко-продажба на стоки, използвайки онлайн-магазина, следвайки следните стъпки:

Избиране на стока/стоки от предлаганите на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Определяне на вида и размера и потвърждение на вида и размера на стоката чрез натискане на виртуален бутон  “Добави в кошница”, обозначен срещу съответната стока;
Преглед на добавените в кошницата артикули и потвърждаване на направения избор по предходната точка чрез натискане на бутона „Финализирай поръчка“;
Предоставяне на данни за извършване на доставката;
Избор на метод за плащане на цената;
Избор на метод за доставка на продукта;
Съгласие с правилника на магазина;
Потвърждение на поръчката чрез натискане на виртуален бутон “Финализирай поръчката“.

 VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл. 12.
(1) Потребителят има право:

Да разглежда, поръчва и получава стоките от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН по реда и условията, посочени в настоящите условия за ползване;
Да се информира за състоянието на своята Поръчка;
Има право на достъп до ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, при спазване на условията и изискванията за достъп, освен при настъпване на обстоятелства извън контрола на Доставчика, а именно в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет
На достъп и корекция на личните си данни;
На доставка на заявената стока/стоки на посочения адрес за доставка;
По всяко време да поиска заличаване на профила си. В този случай заличаването се извършва само след изпълнението на всички валидно подадени заявки и съответно заплащане на дължимите цена и разходи за доставка;
Да откаже да получи заявената от него за покупка стока/стоки при спазване на законовите изисквания на Закона за защита на потребителите. Потребителят има право в срок от 100 дни от датата на приемане на стоките от него, да се откаже безусловно от договора от разстояние. Когато Потребителят иска да се откаже от договора, той информира Доставчика за решението си преди изтичането на посочения 100-дневен срок.

Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора

Ако е изпратил съобщение на търговеца за упражняване на правото си на отказ преди изтичането на посочения 100-дневен срок, като използва Формуляр за упражняване право на отказ. Доставчикът може да предостави на Потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата www.armadabg.eu  стандартен формуляр за отказ. Посоченият формуляр може да бъде изтеглен от сайта на Доставчика. Тежестта на доказване за упражняване правото на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект се носи от Потребителя.
Упражняването на правото на отказ прекратява задълженията на страните да изпълнят договора от разстояние.
В срок до 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора, Доставчикът възстановява платените суми от Потребителя за стоката/ стоките.  Доставчикът възстановява дължимите суми чрез метода на наложен платеж в 14-дневен срок.

При договора за продажба

Когато Доставчикът не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на Потребителя, докато не получи стоките или докато Потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.
Когато Потребителят упражни правото си на отказ от договора и когато Доставчикът не е предложил да прибере стоките сам, Потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Доставчика. Или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят е съобщил на Доставчика за решението си да се откаже от договора.
Потребителят заплаща само преките разходи за връщането на стоките с изключение на случаите, когато Доставчикът се е съгласил да ги заплати, или ако Доставчикът не го е уведомил, че разходите за връщане на стоките се заплащат от Потребителя. ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН уведомява своите Клиенти, че разходите по връщането на стоките винаги се заплащат от Потребителите.
Потребителят носи отговорност само за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране. Върнатата стока трябва да е с ненарушен търговски вид, неизползвана (стоката не е носена, прана, скъсана), чиста, без странични миризми и в оригиналната си опаковка, Стоката следва да е обезопасена от повреждане по време на транспорта и изпратена на адреса на Доставчика. Пратки с върната стока, които поради неподходяща опаковка са били повредени при транспортирането, ще бъдат връщани на клиента за негова сметка.
Към пратката трябва да бъдат приложен формуляр за отказ. В случай, че Потребителят върне продукт, това може да стане с куриерска фирма по негово желание, с изключение на Български пощи. Връщане на място на пратки, лично от клиенти, на посочения адрес на Доставчика не се приемат. Приемат се пратки само и единствено изпратени с куриер. Допълнителна информация е описана в секция Връщане и замяна на сайта;

Електронният магазин поема разходите за доставка само при несъответствие в договореното между страните.

Несъответствието може да се изразява в:
Производствени дефекти на стоката;
Констатирани липси на части от стоката;
Изпратена е грешна стока, различна от поръчаната;
Несъответствие с обявения размер и/или цвят – стока, изпратена в различен размер и/или различен цвят от поръчания;

Рекламацията

Може да се предяви пред Доставчика на посочения имейл адрес office@armadabg.eu  или телефон +359 883 21 6669. Срокът, в който Потребителите могат да се възползвате от връщане или замяна, е 100 дни след получаване на пратката. Преди Потребителят да упражни правото си на рекламация и да изпрати съответната стока/стоки към Доставчика, следва първо да се свърже с Представител на магазина.
При предявяване на рекламацията Потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, за отбив от цената или за безплатно извършване на ремонт при условията и по реда на чл. 133 и 114 от ЗЗП. Потребителят има право да замени закупена стока с избран продукт/и от магазина, като във Формуляра за упражняване правото на рекламация трябва да отбележи желания от него продукт/и. Когато клиент иска да замени стока с друга, по-скъпа от тази, която връща, armadabg.eu приспада първоначално заплатената от клиента сума за продукт/и и информира клиента за размера на крайното доплащане.
Подлежащата на рекламация стока трябва да е с ненарушен търговски вид, неизползвана (стоката не е носена, прана, скъсана), чиста, без странични миризми. Стоката следва да е обезопасена от повреждане по време на транспорта и изпратена на адреса на Доставчика. Към пратката трябва да бъдат приложени: Формуляр за упражняване правото на рекламация. Посоченият формуляр може да бъде изтеглен от секция Връщане и замяна на сайта.

При замяна на стоки транспортните разходи са за сметка на Потребителя и в двете посоки, освен ако замяната се е наложила по вина на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

Връщането на стоките винаги се заплаща от Потребителя, освен в случаите на рекламация при дефектен продукт или грешно изпратен продукт. За да бъде връщането за сметка на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, то Потребителят трябва да се свърже с наш представител по телефона или чрез контактнитa форма Връщане и замяна на сайта, който да прецени основателна ли е рекламацията и да потвърди връщането на продукта за наша сметка.

В случай, че Потребителят желае да замени или върне продукт

Това може да стане с куриерска фирма по негово желание, с изключение на Български пощи. Връщане на място на пратки, лично от клиенти, на посочения адрес на Доставчика не се приемат. Приемат се пратки само и единствено изпратени с куриер. След приемане на върнатата стока Потребителят ще бъде информиран по имейл за пристигането на върнатата пратка. При връщане на продукт, възстановяването на дължимата сума е в срок от 14 дни. Стока, чието връщане или рекламация Доставчикът не може да приеме поради неизпълнение на горепосочените условия, ще бъде изпратена обратно на Потребителя за негова сметка.
(2) Потребителят има задължение:
да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция
да заплати цената на Поръчката си според обявения в сайта начин;
да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които разходите за доставка остават за сметка на Доставчика;
да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяния на искания за замяна на заявени стоки, ред и условия, публикувани на сайта за електронна търговия, и декларира, че се счита за обвързан с този ред и условия;
да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация.

Всеки Потребител, независимо дали е направил Поръчка или не, се задължава при ползване на Услугите:

– да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от сайта Услуги;
– да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
– да уведомява незабавно Доставчика и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;
– да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол, компютърни кодове или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
– да не извършва злоумишлени действия.
Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява Доставчика и съответните надзорни органи за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване;

Потребителят е длъжен

Да обезщети Доставчика и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи. Включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и / или платени обезщетения на трети лица. Отнася се за връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра на сайта, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез сайта на онлайн-магазина. Това е в нарушение на закона, настоящите условия за ползване, добрите нрави или Интернет етиката.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

Чл. 13. (1) Доставчикът има право:

по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва Услугите в нарушение на настоящите условия за ползване, както и по преценка на Доставчика, да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги;
да изпраща до Потребителя бюлетини с рекламни съобщения, за получаването на които Потребителят се е абонирал;
може да осигури публикуване в тематичните рубрики на магазина на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание. Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на Доставчика и трети лица вследствие използване или достъп до тези Интернет страници и ресурси;
има право да събира и използва информация относно своите Потребители.
Информацията по предходния член може да бъде използвана от Доставчика, освен в случай на изрично несъгласие от страна на Потребителя.

ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН събира и използва информацията

С цел изпълнение на поръчките в сайта и изпълнението на договора, както и за подобряване на предлаганите Услуги. Всички цели, за които Доставчикът използва информацията, са съобразени със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), както и с добрите нрави и Интернет етиката. Допълнителна информация е описана в секция Лични данни на сайта;

ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН няма задължението

И обективната възможност и не контролира начина, по който Потребителите използват предоставяните Услуги;
продава всички стоки, включително тези в промоция/намаление до изчерпване на количествата, дори това да не е отбелязано изрично в сайта; при неспазване на задълженията от страна на Потребителя, регламентирани в настоящите условия за ползване.

Доставчикът има право

Незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Потребителя и трети лица до потребителския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Потребителя. В тези случаи Доставчикът има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение;
не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;
има право да инсталира върху компютрите на Потребителите cookies („бисквитки“). Използвайки този уебсайт, Вие се съгласявате с нашата Политика относно бисквитките. Доставчикът използва „бисквитките“ на основание чл. 4а от Закона за електронната търговия (ЗЕТ). В „бисквитките“ не се съхраняват лични данни, чрез които ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН би могъл да Ви идентифицира.
Съгласието за използване на cookies може да бъде отменено или изменено по всяко време от настройките на ползвания браузър. Ако решите, можете да промените настройките на Вашия браузър и да изтриете бисквитките, автоматично да блокирате тяхното поставяне, но това може да ограничи функционалността на сайта.. Допълнителна информация е описана в секция Политика за бисквитки.

(2) Доставчикът има задължение:

Да прехвърли на Потребителя фактическата власт на закупената стока след получаването от страна на Доставчика или на негов представител на покупната цена на конкретната стока.
Да достави в срок заявената за покупка стока/ стоки.
Да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.
Да приеме рекламацията, ако тя е предявена своевременно и е основателна.
Да гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица. Освен ако това не е посочено в настоящите условия за ползване в съответсвие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година. Относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR). Допълнителна информация е описана в секция Лични данни.
Да полага грижа информацията в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.
Гарантира за съответствието на стоката с договора за продажба съгласно разпоредбите на ЗЗП;
Да предприема всички необходими технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на администрираните от Доставчика лични данни. Също от манипулации, загуба, унищожаване и достъп от страна на неоправомощени лица Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година. Относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR).

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ

Чл. 14.

(1) Настоящите условия за ползване и договора на Потребителя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:
при преустановяване на дейността от Доставчика;
прекратяване поддържането на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;
по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
в случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите. В този случай се прекратява само договорът за доставка на съответната поръчана стока, ако правото на отказ от договора е приложимо за съответната категория стоки;
в други, предвидени в закон случаи.
(2) При прекратяване на договора Доставчикът предприема действия по дезактивиране нa потребителския профил и заличаване паролата за достъп до същия.

X. СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА И ЦЕНИ

Чл. 15

(1) Потребителят има възможност да получи закупените от него продукти посредством услугите на куриерска фирма Еконт Експрес, с който ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН си партнира на територията на Република България. Цената на куриерската услуга е за сметка на Потребителя.
Цената на доставката е фиксирана.
Продуктите в нашия онлайн каталог са с БЪРЗА ДОСТАВКА в рамките на един до два работни дни. За населените места, които се обслужват по график от куриерска фирма Еконт Експрес, доставката ще бъде уточнена и oсъществена спрямо листата на Еконт Експрес. Поръчките от събота и неделя се обработват в понеделник.
Доставчикът предлага възможност за плащане чрез наложен платеж. Заплащането на поръчан продукт се осъществява в момента на доставка, т.е когато куриер посети клиент на посочен от него адрес и лично му предаде закупената от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стока.
ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН си запазва правото да изменя и допълва настоящите Условия за ползване по всяко време
Партньори: Nexxus – 2010 EOOD;  Rapido Express And Logistics Ltd; Speedy Jsc; LEO Expres Ltd.8

ARMADA Moda – дамски обувки и аксесоари​