Общи условия на афилиейт програма

I. Организатор на програмата

 1. Организатор на настоящата афилиейт (партньорска) програма е АРМАДА МОДА ЕООД; BG206799673, наричн по-надолу Собственик. Същият обработва личните данни на участниците съобразно ЗЗДЛ /Закон за защита на личните данни/, както и в Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

II. Дефиниции

 1. Всеки път, когато следните фрази с главни букви се използват, те трябва да се разбират в смисъла, даден по-долу, освен ако контекстът на тяхното използване ясно не диктува друго:

  1.1. Афилиейт програма – Партньорска програма организирана от АРМАДА МОДА ЕООД в качеството си на Собственик на платформата armadabg.eu, чрез която партньорът се съгласява да съдейства на Собственика в реализирането на стоката предлагана от същия, съобразно чл. 32 от Търговския закон.

  1.2. Собственик – Лицето, което е собственик на интернет сайта armadabg.eu, и което има правно основание да ползва този сайт, представляващ онлайн магазин. Собственикът на сайта е обозначен на него в Общите условия.

  1.3. Партньор –  Физическо или юридическо лице, регистрирало се и одобрено от Собственика за партньор.

  1.4. Персонален промо код – Уникална поредица от символи чрез която потребителите на сайта armadabg.eu получават отстъпка в размер на 5(пет) процента от стойността на покупката си, а Собственикът отчита, че дадено квалифицирано действие на сайта е извършено чрез съдействието на Партньора.

  1.5. Квалифицирано действие – поредица от свързани действия, чийто краен резултат довежда до поръчка и покупка (включително доставка и плащане от страна на крайния потребител) от онлайн магазина. Поръчката следва да е направена след посещение на онлайн магазина чрез клик върху поместена от партньора препратка (линк, рекламен банер или др.). При липса на поръчка или отказ от поръчка/плащане, както и искане от клиента за връщане на платена сума означават липса на „квалифицирано действие“.

  1.6. Заявка – Молба за действие, постъпила по електронен път от Партньора към Собственика

III. Участници в програмата

 1. Участници в програмата могат да бъдат всички юридически или физически лица, навършили 18-годишна възраст. Същите ще бъдат наричани за краткост Партньор.

IV. Цел на програмата

 1. Чрез настоящaта програма Собственикът възлага, а Партньорът приема срещу възнаграждение самостоятелно да му сътрудничи при реализацията на предлаганите от собственика стоки. Районът на действие на договора е само на българския пазар. Предмет на договора са стоките, налични към съответния момент в сайтa на собственика, а именно armadabg.eu и валидни са само и единствено цените, посочени към съответния момент в сайта armadabg.eu.

V. Права и задължения на Собственика

 1. Собственикът е длъжен: 
  1.1. да предостави на Партньора необходимите рекламни материали и Персонален промо код за стоката, която предлага за реализиране.
  1.2. да изплаща уговореното възнаграждение на Партньора за всяка успешно завършена продажба на стока чрез негов промо код, чиято стойност е постъпила по банковата сметка на Собственика
  1.3. да предостави детайлна месечна справка на Партньора за извършените на уебсайта armadabg.eu продажби чрез Персоналния промо код на Партньора най-късно до 10-то число на последващия месец.
  1.4.да предостави детайлна справка на Партньора за реализираните продажби на уебсайта armadabg.eu чрез неговия Персонален промо код за текущия месец и не по-късно от 3 (три) работни дни от постъпването на заявката.
 2. Собственикът има право:
  2.1. да получава информация по какъв начин и къде Партньорът разпространява Персоналния си промо код.
  2.2. да извършва по всяко време проверка относно активността на Партньора.

 3. Собственикът не е длъжен:
  3.1 да уведомява Партньора при промяна на наличности и/или цени и не носи отговорност за неосъществяване на търговска сделка поради горепосочените причини.

VI. Права и задължения на Партньора

 1. Партньорът е длъжен:
  1.1
  да пази търговските тайни на Собственика, каквито представляват всички данни и обстоятелства, които са му станали известни във връзка с настоящата партньорска програма или са му поверени от възложителя, включително и след изпълнението на тази програма или нейното прекратяване, освен в случаите, когато съобщаването на търговската информация се налага с оглед изпълнението на тази програма.
  1.2.сам и за своя сметка да осигури работното си място (офиса си) и консумативните разходи за дейността си.
  1.3. да пази доброто име на Собственика 
  1.4 да разпространява сам и от свое име предоставения Персонален промо код

 2. Партньорът има право:
  2.1. да получи договореното възнаграждение в договорения срок.
  2.2. да получава насоки и инфомация от Собственика, свързани с успешното му представяне в настоящата програма.
  2.3. да получава ежемесечно, до 10-то число на последващия месец детайлна справка за реализираните в уебсайта на Собственика продажби чрез неговия персонален промо код.
  2.4. да получи не по-късно от 3(три) работни дни след постъпване на заявката му, детайлна справка за реализираните в уебсайта на Собственика продажби чрез неговия Персонален промо код за текущия месец.
  2.5. да разпространява сам и от свое име получения персонален промо код чрез собствени или наети платформи, профили в социалните мрежи, платформи за видео разпространение и др. 
  2.6. да се откаже от участието си в програмата по всяко време, без да дължи неустойки на Собственика.
 3. Партньорът няма право:
  3.1. да представлява Собственика и да публикува съдържание онлайн  от негово име.

VII. Възнаграждения и срокове 

 1. За извършената работа Партньора получава комисионно възнаграждение за всяка успешно завършена продажба на стока, продадена или доставена в резултат на неговата дейност. Размерът на комисионното възнаграждение се уточнява индивидуално с всеки Партньор.

 2. Комисионните ще се начисляват и отчитат чрез автоматичната системата за анализ на данни на онлайн магазинa на Собственика.

 3. Партньорът получава възнагражденията си, без оглед на тяхната стойност, след подадена Заявка и не по-късно от 10-то число на последващия месец.

VIII. Одобрение за участие и методология 

 1. Всяко юридическо или физическо лице, желаещо да се включи в програмата, следва да подаде заявка чрез формата на следния електронен адрес: https://armadabg.eu/afiliejt-programa/

 2. Подаването на заявка за партньорство автоматично се смята за съгласие с общите условия на афилиейт програмата. В случай, че не сте съгласни с една или повече точки от настоящите условия, моля. не подавайте заявка. 
 3. След подаване на заявка, включването на Партньора в програмата ще му бъде потвърдено чрез имейл. На същия електронен адрес ще получи и Персонален промо код за разпространение. 
 4.  Всяка комуникация между Собственик и Партньор след неговото одобрение следва да се извърша по елекронен път на имейл адрес: [email protected]